Ulgi podatkowe (Polski Ład)

Ulga dla klasy średniej

Obliczana z zastosowaniem dwóch wzorów:

 • dla A wynoszącego co najmniej: 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł
  (A x 6,68 %–4 566 zł) : 0,17
 • dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł.
  [A x (-7,35%) + 9 829 zł] : 0,17

A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów:

 • ze stosunku służbowego
 • stosunku pracy
 • pracy nakładczej i
 • spółdzielczego stosunku pracy
  oraz
 • uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a. (powyższe wynika z ustawy: art. 26 ust. 4a ustawy o PDOF).
  Uwaga! Należy pamiętać, że do przychodów ze stosunku pracy nie wliczamy kwot wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego.

Ulga dla seniora

wolne od podatku dochodowego przychody osiągnięte z tytułu:

 • stosunku służbowego
 • stosunku pracy
 • pracy nakładczej
 • spółdzielczego stosunku pracy
 • umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8.

oraz

 • pozarolniczej działalności gospodarczej otrzymane przez podatnika:
  – po ukończeniu 60 roku życia (w przypadku kobiety)
  – i 65 roku życia (w przypadku mężczyzny)

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje: emerytury lub renty rodzinnej; świadczenia pieniężne otrzymywane po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw.

Ulga 4+

Ulga zakłada zwolnienie z podatku dochodowego przychodów podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągniętych:

 • ze stosunku służbowego
 • stosunku pracy
 • pracy nakładczej i
 • spółdzielczego stosunku pracy
 • z umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8.
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej

który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci sprawował władze rodzicielską lub pełnił funkcję rodziny zastępczej, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Ulga na powrót

Odliczana od podatku. Ulga będzie przysługiwać przez 4 kolejne lata podatkowe, licząc od końca roku bazowego, którym jest – zgodnie z wyborem podatnika – rok przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski albo rok następny. Odliczeniu będzie podlegać 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego według skali podatkowej lub 19% liniowej stawki dla przedsiębiorców.W pierwszym roku będzie podlegać 50% podatku obliczonego za rok bazowy, w drugim roku – obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi, w trzecim i czwartym roku – obliczonego odpowiednio za drugi i trzeci rok stosowania ulgi.

Czy artykuł był pomocny?