Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu firmino.pl

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży usług za pośrednictwem strony www.firmino.pl oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w strony umów.

Usługi świadczone są przez Streamsoft sp. z o.o. sp.k., al. Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra, NIP 929-185-17-23, REGON 081108705, KRS 0000443818.

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

 1. Sprzedawca/Usługodawca – Streamsoft sp. z o.o. sp.k, z siedzibą w Zielonej Górze, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000443818, REGON: 081108705, NIP: 929-185-17-23. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@firmino.pl, Telefon: 68 45 66 903. Adres strony internetowej (serwisu internetowego) Usługodawcy: http://www.firmino.pl/
 2. Klient/Użytkownik  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usługi, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi.
 3. Usługa – płatna lub nieodpłatna usługa cyfrowa, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi usługi internetowej pod nazwą “Streamsoft Firmino”. Usługa jest nieodpłatna wyłącznie w zakresie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę w regulaminie bądź jego załącznikach.
 4. Konto – wyodrębniona część serwisu Usługodawcy, do której Użytkownik uzyskuje dostęp po skutecznym zalogowaniu się w serwisie przy użyciu loginu i hasła określonych w procesie rejestracji i przyznanych Użytkownikowi. W lokacji tej zapisywane są dane Użytkownika
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi, za którą uważa się pierwsze pomyślne zalogowanie. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w jego załącznikach, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w przepisach polskiego prawa.
 6. Cennik – załącznik do niniejszego regulaminu, dostępny pod adresem .https://www.firmino.pl/cennik/, określający wysokość oraz warunki odpłatności za korzystanie przez Użytkownika z Usługi.
 7. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§2. Dane kontaktowe

 1. Wszelkie zgłoszenia do Sprzedawcy powinny być kierowane pod następujące adresy:
  E-mail: pomoc@firmino.pl
  Telefon: 68 45 66 903
  lub
  Streamsoft sp. z o.o. sp.k., al. Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra

§3. Warunki korzystania z usług

 1. Korzystanie z usług wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane, o które zostanie poproszony. Odmowa podania niezbędnych danych uniemożliwia zawarcie umowy.
 2. Rejestracja odbywa się według instrukcji pojawiających się na ekranie. Rejestracja może być przez Klienta w każdej chwili przerwana.
 3. W toku rejestracji Klient poproszony jest o podanie adresu e-mail, który będzie stanowił login Klienta. Klient będzie identyfikowany za pośrednictwem w/w adresu e-mail. Ponadto wszelkie wiadomości związane z realizacją umowy będą przez Sprzedawcę przesyłane na w/w adres e-mail.
 4. Klient podczas rejestracji wprowadza unikalne hasło. Hasło zostanie przyporządkowane do loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych konta. Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż ze względu na to, że hasło jest szyfrowane – niemożliwe jest odtworzenie hasła; możliwe jest jedynie nadanie tymczasowego nowego hasła przez Sprzedawcę, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą. Klient w każdym czasie może dokonać zmiany swojego hasła – czynności tej dokonuje się za pośrednictwem Konta. Sprzedawca zastrzega, że nigdy nie będzie kontaktować się z Klientem prosząc go lub żądając podania nazwy użytkownika lub hasła.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dokonywania czynności zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w szczególności naruszania praw osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w tym:
  1. nierozsyłania niezamówionej informacji handlowej,
  2. niekorzystania z kont innych Klientów bez odpowiedniego upoważnienia,
  3. powstrzymania się od czynności, których celem jest pozyskanie loginów i haseł innych Klientów,
  4. rozsyłania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Sprzedawca ma prawo odmówić rozpoczęcia świadczenia usług lub odstąpić od umowy ze względu na występowanie poniższych okoliczności, które uznane będą jako naruszenie umowy przez Klienta:
  1. Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizację usługi,
  2. Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,
  3. Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,
  4. Klient wykorzystuje usługę do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, ewentualnie jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub stanowi nadużycie prawa sprzeczne z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,
  5. Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie usługi na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,
  6. Klient udostępnia login i hasło osobom trzecim,
  7. Klient narusza postanowienia regulaminu.

§4. Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę za pomocą strony firmino.pl polegają na udostępnieniu usług:
  1. „Streamsoft Firmino” (zarówno w wersji bezpłatnej jak i płatnej), której szczegółowy opis znajduje się pod adresem www.firmino.pl o cechach wymienionych na stronie : https://www.firmino.pl/cennik/,
  2. Korzystanie z utworzonego na potrzeby Klienta konta służącego zapisywaniu danych Klienta związanych z korzystaniem aplikacji „Streamsoft Firmino”,
  3. Korzystanie ze zdalnej pomocy świadczonej za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie w zakresie korzystania z aplikacji „Streamsoft Firmino”,
  4. przesyłaniu Newslettera.
  5. możliwość pobrania oprogramowania umożliwiającego obsługę modułu „Fiskalizacja” w postaci programu Streamsoft Firmino Desktop.
 2. Usługi o jakich mowa w ust. 1 realizowane są:
  1. Streamsoft Firmino: wersja bezpłatna na czas nieoznaczony, wersja płatna (w tym moduły dodatkowe) – na okres wybrany przez Użytkownika stanowiący wielokrotność miesięcy kalendarzowych według aktualnej oferty Sprzedawcy,
  2. konto użytkownika – bezpłatnie, na czas nieoznaczony,
  3. usługa newslettera – bezpłatnie, na czas nieoznaczony,
  4. pomoc zdalna – bezpłatnie, na czas korzystania z usługi Streamsoft Firmino.
  5. w zakresie możliwości pobrania programu Streamsoft Firmino Desktop – płatnie w ramach wykupionego pakietu.
 3. Zawarcie umowy odpłatnej następuje poprzez akceptację regulaminu, podanie wymaganych danych, wybór z oferty Sprzedawcy wersji aplikacji, z której Klient chce korzystać oraz kliknięcia przycisku „zamawiam”.
 4. W przypadku usług odpłatnych szczegółowy czas trwania umowy i związana z tym odpłatność jest zawarta w cenniku znajdującym się pod adresem www.firmino.pl/cennik/, a ponadto Klient jest o niej informowany podczas zawierania umowy.
 5. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę jest faktura VAT. Faktury VAT wysyłane są w postaci cyfrowej na adres e-mail Użytkownika.
 6. Wyłączną odpowiedzialność za treść przetwarzanych za pośrednictwem Usługi danych i ich zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa ponosi Klient. Sprzedawca nie weryfikuje danych wprowadzonych przez Klienta.
 7. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w serwisie, a następnie przechowywanych na serwerze przez Klienta lub związanej z nimi działalności, Sprzedawca ma prawo niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych. Sprzedawca nie ponosi w takim wypadku żadnej odpowiedzialności względem Klienta w związku z ewentualną szkodą powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do tychże danych.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności do Usługi na czas niezbędnej konserwacji systemu, jednak w wymiarze nie większym niż 8 godzin miesięcznie.
 9. W zakresie w jakim pozwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy wobec konsumenta mogąca wyniknąć z wszelkich tytułów, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi jest ograniczona w skali jednego roku kalendarzowego za wszelkie zdarzenia mające miejsce w tym roku łącznie do wysokości dziesięciokrotności wartości rocznego abonamentu netto uiszczonego przez konsumenta jako pierwszego w tym roku kalendarzowym, a jeśli takiego nie było na dzień wystąpienia szkody – dziesięciokrotności rocznego abonamentu uiszczonego jako ostatni w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku braku uiszczania wynagrodzenia – podstawą ustalania limitu odpowiedzialności jest kwota stanowiąca równowartość ceny netto Usługi z jakiej konsument korzystał nieodpłatnie obowiązująca w pierwszym dniu rozpoczęcia korzystania z Usługi. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie i szkód na osobie.

§5. Funkcjonalności, kompatybilność i interoperacyjność usługi

 1. W celu prawidłowego korzystania z usługi na urządzeniach stacjonarnych Użytkownik musi posługiwać się urządzeniami o następujących wymaganiach minimalnych: dostęp do internetu i najnowszej wersji przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge). Korzystanie z usługi nie wymaga instalowania jakiegokolwiek dodatkowego poza w/w oprogramowania. Wykonując usługę Sprzedawca nie wysyła do Użytkownika jakichkolwiek plików. Powyższe nie dotyczy modułu „Fiskalizacja”, który wymaga instalacji udostępnionego przez Sprzedawcę oprogramowania Streamsoft Firmino Desktop.
 2. W celu korzystania z usługi na urządzeniach mobilnych wyposażonych w systemy Android w wersji 5.0 lub wyższej lub iOS w wersji min. 13.00 lub wyższej.
 3. Usługa świadczona na urządzenia mobilne wymaga zainstalowania oprogramowania na tych urządzeniach w postaci aplikacji dostępnej w sklepach operatorów systemów Android oraz iOS. W przypadku urządzeń stacjonarnych usługa świadczona jest w modelu typu SaaS co oznacza, że Użytkownik nie instaluje na własnym środowisku cyfrowym żadnego oprogramowania.
 4. Instrukcja korzystania z usługi zawarta jest w zakładce „Podręcznik użytkownika” dostępnej w usłudze.
 5. Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem powszechnie występujących formatów zapisów danych. Dokumenty generowane są w ramach usługi w postaci plików PDF, a dane zbiorcze – w plikach CSV, XML oraz XLS.
 6. Zapisy zawarte w ust 7 – 12 poniżej stanowią obowiązek informacyjny wobec Konsumentów.
 7. Funkcjonalność usługi polega na możliwości prowadzenia dokumentacji księgowej w postaci dokumentów rozliczeniowych, a także innych usług wymienionych i opisanych na stronie https://www.firmino.pl/cennik/
 8. Oprogramowanie jest aktualizowane przez Sprzedawcę. Żadne działanie Konsumenta nie jest w tym zakresie wymagane (nie dotyczy to aplikacji na urządzenia mobilne, w których aktualizacja odbywa się na polecenie użytkownika). O aktualizacji i ewentualnych konsekwencjach jej niezainstalowania, w szczególności konieczności dokonania zmian w środowisku cyfrowym Użytkownika, Sprzedawca informuje ze stosownym wyprzedzeniem.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument ma prawo do nieodpłatnego odzyskania treści cyfrowych wytworzonych przez niego w usłudze (nie dotyczy treści o jakich mowa w art. 43o ust 1 ustawy o prawach konsumenta) w formacie xml, csv poprzez okres 30 dni po odstąpieniu od umowy. Udostępnienie następuje na wyraźne żądanie Konsumenta. Po wskazanym okresie dane są usuwane.
 10. Przez okres trwania usługi Sprzedawca ma prawo zmiany zakresu usługi w przypadkach:
  1. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa wymagającego dokonania zmian w usłudze, lub decyzje odpowiednich władz, a także konieczność dostosowania usługi do stanu zapewniającego korzystanie z niej w sposób nienaruszający praw osób trzecich,
  2. zmiany środowiska cyfrowego po stronie Sprzedawcy,
  3. rozwoju usługi Streamsoft Firmino w szczególności poprzez zmianę interfejsu lub dodawanie nowych funkcjonalności,
  4. innych nie dających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy o świadczenia usługi okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do usługi w celu zapewnienia świadczenia jej na co najmniej dotychczasowym poziomie.
 11. Zmiana o jakiej mowa w ust. 10 nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. Dodawanie nowych modułów lub funkcjonalności może mieć charakter odpłatny lecz ich uruchomienie w usłudze Konsumenta ma miejsce tylko po akceptacji przez niego odpłatności z tego tytułu.
 12. O zmianie o jakiej mowa w ust. 10 powyżej Sprzedawca informuje z wyprzedzeniem. Konsument ma prawo do rozwiązania umowy, jeżeli taka zmiana negatywnie wpływa na dostęp do usługi lub na korzystanie z nich, o czym Sprzedawca powinien poinformować konsumenta. W takim przypadku Konsument ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji lub od momentu zmiany przez Sprzedawcę usługi, w zależności od tego, co nastąpiło później.

§5a. Oprogramowanie Streamsoft Firmino Desktop

 1. Poniższe zapisy dotyczą programu Streamsoft Firmino Desktop. W celu prawidłowego korzystania z modułu „Fiskalizacja” na urządzeniach stacjonarnych Użytkownik pobiera udostępniony przez Sprzedawcę plik instalacyjny i dokonuje jego instalacji na tym urządzeniu.
 2. Wymagania systemowe dla poprawnego działania Streamsoft Firmino Desktop to system Windows 7 lub nowszy  (32 bit) / 64 (bit).
 3. Instrukcja obsługi modułu zawarta jest w zakładce https://www.firmino.pl/pomoc/
 4. Funkcjonalność modułu i oprogramowania służącego do jego obsługi polega na komunikacji Usługi z podłączoną do urządzenia końcowego drukarką fiskalną i w konsekwencji daje możliwości druku paragonów fiskalnych. Realizacja funkcjonalności możliwa jest na drukarkach fiskalnych marek ELZAB, POSNET, NOVITUS, EMAR oraz innych wykorzystujących protokoły używane przez w/w marki.
 5. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania i możliwości prawidłowego korzystania z funkcjonalności „Fiskalizacja” oprogramowanie Streamsoft Firmino Desktop posiada system automatycznego aktualizowania. Po każdorazowym uruchomieniu programu następuje sprawdzenie dostępności nowej wersji i w przypadku jej wystąpienia automatyczne zostaje ona zainstalowana na urządzenie końcowe Użytkownika bez konieczności wykonywania tych czynności przez Użytkownika. Uniemożliwienie wykonania aktualizacji (np. przez brak dostępu do sieci internet) skutkować może nieprawidłowym funkcjonowaniem modułu „Fiskalizacja”, w szczególności poprzez uniemożliwienie drukowania paragonów fiskalnych.
 6. Oprogramowanie Streamsoft Firmino Desktop funkcjonuje tylko i wyłącznie w ramach Usługi i to pod warunkiem wykupienia modułu „Fiskalizacja”. Oprogramowanie nie gromadzi jakichkolwiek danych i służy wyłącznie do komunikacji Usługi z drukarką fiskalną.
 7. Dokonując instalacji oprogramowania Użytkownik nabywa licencję o następującej treści:
  1. Streamsoft Firmino Desktop (zwany dalej Programem) jest prawnie chronionym programem komputerowym, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Streamsoft D. Chojnacki i Wspólnicy sp.j. (zwany dalej Streamsoft) Sprzedawca posiada prawo do udzielania dalszych licencji.
  2. Do zawarcia umowy licencji dochodzi poprzez akceptację przez Użytkownika warunków licencji w procesie instalacji Programu.
  3. Licencja stanowi niewyłączne i niezbywalne prawo do użytkowania Programu, zakupionego. Licencja udzielona jest na czas nieoznaczony. Jeśli odrębna umowa nie stanowi inaczej.
  4. Użytkowanie Programu jest dopuszczalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje następujące pola eksploatacji:
   – utrwalenie Programu w pamięci komputera/maszyny wirtualnej,
   – zgodne z dokumentacją korzystanie z Programu, w tym uruchamianie Programu, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, wyłącznie na własny użytek, przez Użytkownika, który nabył licencję bezpośrednio od Sprzedawcy
  5. Użytkownik Programu nie ma prawa do jakichkolwiek modyfikacji Programu, nie może zbywać, wypożyczać czy też oddawać Programu do korzystania osobie trzeciej na jakiejkolwiek podstawie faktycznej/prawnej.
  6. Sprzedawca jak i Streamsoft nie odpowiadają za żadne szkody (niezależnie od ich tytułu) , zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, rzeczywiste i utracone korzyści, materialne i niematerialne wynikłe z użytkowania Programu, wad Programu, niedopasowania Programu do specyficznych potrzeb Użytkownika, wykraczających poza instrukcję obsługi/użytkownika. W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność za pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia na zdrowiu, stratę w zyskach, przerwanie pracy, stratę informacji lub jakąkolwiek stratę, wynikającą z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu, utratę możliwości prowadzenia działalności, utratę reputacji, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych. W związku z udzieleniem gwarancji rękojmia zostaje wyłączona. Zapis niniejszego punktu nie dotyczy konsumentów w zakresie w jakim jego zapisy są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem

§6. Opłaty

 1. Usługa świadczona jest przez Sprzedawcę po zaksięgowaniu przez niego pełnego wynagrodzenia za wybrany pakiet. Użytkownik ma możliwość dokupienia dodatkowych usług, których okres świadczenia kończy się z okresem na jaki świadczona jest usługa w wersji podstawowej.
 2. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 3. Z tytułu świadczenia Usługi Sprzedawcy należne jest szczegółowo opisane w cenniku na stronie www.firmino.pl/cennik/.
 4. Każdorazowo Klient, przed zawarciem Umowy, informowany jest o kosztach wybranej przez niego wersji Usługi.
 5. Usługa dostępna jest także w wersji nieodpłatnej na zasadach opisanych na stronie firmino.pl.
 6. Płatność za korzystanie z Usług odbywa się za pośrednictwem systemu PayU, którego zasady korzystania zamieszczone są na stronie http://www.payu.pl/ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemu PayU.
 7. W przypadku niezawinionego przez Klienta braku dostępu do usługi, przekraczającego czas niezbędny do konserwacji systemu Sprzedawca zobowiązuje się przedłużyć dostęp do Usługi adekwatnie za każdy dzień niedostępności Usługi.

§7. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest świadczyć Usługę w sposób zgodny z opisem znajdującym się na stronie www.firmino.pl.
 2. W przypadku nieprawidłowego świadczenia Usługi Klient jest uprawniony do przesłania reklamacji pocztą elektroniczną (e-mail) na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1 regulaminu.
 3. Reklamacja powinna obejmować w miarę możliwości następujące informacje:
  1. dokładne oznaczenie Klienta,
  2. możliwie dokładny opis nieprawidłowości w świadczeniu Usługi,
  3. termin zaistnienia nieprawidłowości i czas jej trwania,
  4. ewentualne wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji.
 4. W przypadku gdyby Sprzedawca uznał informacje udzielone przez Klienta za niewystarczające – zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z nim w celu możliwie najszybszej i skutecznej realizacji reklamacji.
 5. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.
 6. Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji Klient informowany jest poprzez wiadomość email.
 7. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w stosunku do Konsumentów za zgodność świadczenia z umowa zostały przewidziane w ustawie o prawach konsumenta, w szczególności w rozdziale 5b, a także przepisach Kodeksu cywilnego.

§8. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko Konsumentów. Uprawnienia Konsumenta związane z odstąpieniem
  od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W
  ramach Usług objętych niniejsza umową kształtują się następująco:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §1
ust. 1 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą
Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne
oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie www.firmino.pl/kontakt/. Jeżeli skorzystają Państwo z
tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na
trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby
wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 1. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca
   wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
   rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia
   od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
   sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
   konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin
   przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
   otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
   jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
   nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
   umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy
   od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
   naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
   konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
   konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub
   towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
   dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu
   samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
   kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest
   zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą
   konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
   przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca
   przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta
  14. oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument
   wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została
   już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 2. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postepowania polubownego, w tym sądu polubownego
  co wymaga również zgody Sprzedawcy.
 3. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed
  Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.
 4. Konsument może zwrócić się także o pomoc do organizacji społecznych, które zakresem swojej działalności obejmują
  między innymi ochronę praw konsumentów (np. Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl).
 5. Szersze informacje na temat ochrony praw konsumentów dostępne są na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 6. Uprawnienia o jakich mowa w ust. 4-6 nie dotyczą Konsumentów będących osobą fizyczną zawierającą umowę
  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
  osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
  gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż w związku z obowiązkami informacyjnymi jakich mowa w art. 21 ustawy o prawach konsumenta świadomie nie wymaga od klientów będących konsumentami złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia bez podawania przyczyny (dotyczy to także programu Streamsoft Firmino Desktop) , gdyż w takim przypadku nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu korzystania z usługi w okresie od zakupu do momentu odstąpienia.

§9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem zawartych z nami umów jest Sprzedawca.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail iod@streamsoft.pl
 3. Dane będą przekazywane jedynie podmiotom do tego upoważnionym, tj. np. Urzędom Skarbowym w razie zaistnienia takiej potrzeby, jak również podmiotom których wsparcie jest niezbędne Sprzedawcy do zrealizowania umowy, w szczególności bankom, kurierom, Poczcie Polskiej, firmom świadczącym wsparcie z zakresu IT, wsparcie prawne czy wsparcie w ramach pośrednictwa w płatnościach.
 4. Dane będą przetwarzane w celu:
  1. dostarczenia usługi, wystawienia faktury odebrania ceny sprzedaży – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej „RODO”;
  2. wykonania obowiązków z zakresu, niezgodności świadczenia usługi z umową, rękojmi i gwarancji – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. dochodzenia roszczeń – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności;
  4. archiwizowania dokumentów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy obowiązek archiwizowania jest wymagany i określony w czasie przepisami prawa lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy przechowywanie dokumentów przez czas możliwy do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy jako administratora;
  5. w każdym przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jakichkolwiek jego danych podstawę przetwarzana stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w takim przypadku Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w tym zakresie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe Klientów (nie dotyczy danych zamieszczanych przez Klientów w ramach usług) będą przechowywane:
  1. umowy, listy przewozowe, ogólne warunki umowy, faktury – dla celów podatkowych przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy, a jeżeli okres możliwego dochodzenia roszczeń w ramach zawartej umowy jest dłuższy, przez czas możliwego dochodzenia roszczeń;
  2. dane związane z poprawnością realizacja Usługi – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Każdemu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w określonych wypadkach ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
 8. Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje w trakcie przetwarzania danych w wyżej wymienionych celach.
 9. W zakresie w jakim realizacja usługi Streamsoft Firmino polega na zamieszczaniu w ramach usługi danych osobowych przez Użytkownika jako administratora tych danych, Użytkownik i Usługodawca zawierają umowę powierzenia przetwarzana tych danych, której treść stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§10. Zapisy dotyczące nie-konsumentów

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy, mogąca wyniknąć w związku zawarciem Umowy, jej realizacją, realizacją Usługi z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności polegająca na ich niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu, z tytułu jakichkolwiek szkód (w tym i ewentualnych odszkodowań uzupełniających kary umowne), naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych jest ograniczona w skali jednego roku kalendarzowego łącznie do wysokości wynagrodzenia netto uiszczonego przez Klienta na rzecz Sprzedawcy w danym roku za wszelkie zdarzenia mające miejsce w tym roku współpracy. Limit odpowiedzialności nie przechodzi na kolejny rok, ale z każdym rokiem odnawia się, z tym, że nie może dotyczyć odpowiedzialności za lata poprzednie. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. W przypadku braku uiszczania wynagrodzenia – odpowiedzialność jest wyłączona. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkód wyrządzonych umyślnie..
 3. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.
 4. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami wiadomość wysłana na podany adres e-mail uważa się za doręczoną, chyba że niedostarczenie wiadomości będzie zawinione przez Sprzedawcę lub osoby trzecie bez udziału Klienta.
 5. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedawcą a Klientów nie będących jednocześnie konsumentami jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§11. Tryb zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z ważnych powodów takich jak np. zmiana przepisów, zmiana danych Sprzedawcy, zmiana zakresu i sposobu świadczenia usług, a także zmian regulujących obowiązki i uprawnienia Klienta w sposób bardziej korzystny niż dotychczas.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej http://www.firmino.pl/, na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail.
 3. Informacja o zmianie regulaminu zawierać będzie zestawienie zmian. Użytkownik nie wyrażający zgody na wprowadzone zmiany ma prawo poinformować o tym Sprzedawcę. Takie oświadczenie równoważne jest z wypowiedzeniem zawartych umów w zakresie usług bezpłatnych. Usługi płatne świadczone są do zakończenia okresu ich obowiązywania na dotychczasowych zasadach, ale bez możliwości ich przedłużenia.
 4. Prawem właściwym dla Umów jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że wybór prawa polskiego nie może pozbawiać Klienta będącego konsumentem ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

Załącznik nr 1
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§1

 1. Strony wiąże umowa o świadczenie usługi cyfrowej „Streamsoft Firmino”, zwaną dalej Umową Główną, w ramach której Użytkownik (zwany dalej Administratorem) powierza Sprzedawcy (zwanego dalej Procesorem) do przetwarzania dane osobowe.
 2. Administrator oświadcza, iż przetwarza dane osobowe z wykorzystaniem usługi dostarczonej w Umowie Głównej.

§2 Przedmiot przetwarzania

 1. Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe (dalej także „dane”) przekazane Procesorowi przez Administratora w zakresie określonym umową w celu realizacji zadań wynikających z Umowy Głównej.
 2. Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 3. Przetwarzanie odbywa się w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy Głównej.

§3 Czas trwania przetwarzania

 1. Umowa zawarta jest na czas obowiązywania Umowy Głównej – bez znaczenia czy w wersji darmowej czy odpłatnej.
 2. Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. istotnego naruszenia przez Procesora postanowień umowy, jeżeli Procesor nie zaprzestanie naruszeń lub nie naprawi ich skutków w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Administratora w wezwaniu skierowanym w formie wiadomości e-mail;
  2. jeśli w wyniku kontroli organu nadzorczego zostanie wykazane, że Procesor nie podjął środków zapewniających ochronę danych osobowych.
 3. Procesor jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jeśli w wyniku kontroli organu nadzorczego zostanie wykazane, że Administrator nie podjął środków zapewniających ochronę danych osobowych w zakresie, w jakim sam jest do tego zobowiązany.

§4 Charakter i cel przetwarzania

 1. Przetwarzanie danych przez Procesora zdeterminowane jest poleceniami Administratora. Procesor z własnej inicjatywy nie dokonuje jakichkolwiek czynności na danych, na życzenie Administratora Procesor informuje o czynnościach dokonanych na danych. Procesor może dokonywać czynności na danych bez polecenia Administratora gdy posiada ku temu umocowanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Celem przetwarzania jest realizacja postanowień Umowy Głównej, a także realizacja poleceń Administratora w oparciu o inne umowy lub ustalenia stron.

§5 Rodzaj danych osobowych podlegających powierzeniu oraz kategorie osób, której dane dotyczą

 1. Dane osobowe powierzone przez Administratora obejmują następujące zbiory/kategorie:
  1. Pracownicy Administratora,
  2. Klienci Administratora.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Administratora obejmują następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania/zameldowania/prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. nr telefonu stacjonarnego/komórkowego,
  5. NIP,
  6. PESEL,
  7. REGON,
  8. numer rachunku bankowego

§6 Zasady przetwarzania danych

 1. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych związanych z wykonaniem umowy, Procesor zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad wskazanych z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 2. Procesor w szczególności:
  1. przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co dotyczy też przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakładają na niego obowiązujące przepisy. Przed przekazaniem danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile przepisy nie zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
  2. zapewnia by osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
  3. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  4. przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego,
  5. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych przepisami prawa,
  6. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
  7. udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków Procesora, jako podmiotu przetwarzającego dane, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich, z tym zastrzeżeniem, że Procesor niezwłocznie informuje Administratora jeżeli jego zdaniem wydane polecenie stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Terminy audytów lub inspekcji muszą zostać uprzednio ustalone z Procesorem, jednakże audyt powinien zostać przeprowadzony nie później niż 14 dni od dnia zawiadomienia przez Administratora o woli jego przeprowadzenia,
  8. informuje Administratora o wszelkich dostrzeżonych przez niego naruszeniach ochrony danych osobowych w terminie nie późniejszym niż 72 godziny od chwili powzięcia o nich wiadomości,
  9. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
 3. Procesor stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Aktów Prawnych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7 Dalsze powierzenie przetwarzania danych

 1. Procesor może powierzyć dane do dalszego przetwarzania podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu określonym w niniejszej umowie, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Administratora wyrażonej w formie dokumentowej.
 2. W razie powierzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Procesor zapewni by na podmiot trzeci nałożone zostały te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej umowie. W razie niewywiązywania się przez podmiot trzeci z obowiązków ochrony danych, o których mowa w niniejszym ustępie, Procesor ponosi z tego tytułu odpowiedzialność wobec Administratora.
 3. Niniejszym Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych przez Procesora podmiotom trzecie w osobach:
  1. Streamsoft D. Chojnacki i Wspólnicy Sp.j. (KRS 0000160381) z siedzibą w Zielonej Górze Podmiot ten jest podwykonawcą a jednocześnie właścicielem praw autorskich do oprogramowania Streamsoft.
  2. INFOMEX sp. z o.o. (KRS 0000114797) z siedzibą Żywcu. Podmiot ten utrzymuje infrastrukturę techniczną na jakiej przechowywane są dane.
  3. 3S Data Center S.A. (KRS 0000364798) z siedzibą w Katowicach. Podmiot ten utrzymuje infrastrukturę techniczną na jakiej przechowywane są dane.
  4. Vercom S.A., (KRS 0000535618) z siedzibą w Poznaniu. Podmiot ten utrzymuje infrastrukturę techniczną służącą do wysyłania wiadomości email.

§8 Usunięcie danych

 1. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy Procesor zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych osobowych i w zależności od decyzji Administratora, na podjęcie której Administrator ma 30 dni licząc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, zwrócić lub trwale usunąć dane.
 2. Przez usunięcie danych osobowych rozumieć należy fizyczne zniszczenie nośników danych osobowych, a w przypadku danych przechowywanych w systemach komputerowych – ich usunięcie i nadpisanie lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 3. Usunięcie przez Podmiot przetwarzający danych osobowych zostanie na żądanie Administratora potwierdzone stosownym protokołem.

§9 Odpowiedzialność

 1. Procesor odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które przepisy prawa nakładają bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
 2. Procesor jest zwolniony z odpowiedzialności jeżeli udowodni, że w żaden sposób nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.
 3. Odpowiedzialność Procesora względem Administratora z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych oraz zapisów niniejszej umowy podlega ograniczeniu o jakim mowa w Regulaminie.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia w treści umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy Powierzenia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według siedziby powoda.
 3. Umowę Powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.