Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pomocą strony www.firmino.pl

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży usług za pośrednictwem strony www.firmino.pl oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w strony umów.

Usługi świadczone są przez Streamsoft sp. z o.o. sp.k. NIP 929-185-17-23, REGON 081108705.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

 • Sprzedawca – “Streamsoft sp. z o.o. sp.k, z siedzibą w Zielonej Górze, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000443818, REGON: 081108705, NIP: 929-185-17-23. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@firmino.pl . Adres strony internetowej (serwisu internetowego) Usługodawcy: http://www.FIRMINO.pl/
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usługi, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi.
 • Usługa – płatna lub nieodpłatna usługa, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi aplikacji internetowej pod nazwą “FIRMINO”, służącej do prowadzenia małego przedsiębiorstwa. Usługa jest nieodpłatna wyłącznie w zakresie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę w regulaminie bądź jego załącznikach.
 • Konto – wyodrębniona część serwisu Usługodawcy, do której Użytkownik uzyskuje dostęp po skutecznym zalogowaniu się w serwisie przy użyciu loginu i hasła określonych w procesie rejestracji i przyznanych Użytkownikowi. W lokacji tej zapisywane są dane Użytkownika
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi, za którą uważa się pierwsze pomyślne zalogowanie. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w jego załącznikach, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w przepisach polskiego prawa.
 • Cennik – załącznik do niniejszego regulaminu, dostępny pod adresem https://www.firmino.pl/cennik/, określający wysokość oraz warunki odpłatności za korzystanie przez Użytkownika z Usługi.
 • Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową,

2. Zasady korzystania ze sklepu

 • Konsumenci dokonujący zakupu usług podlegają zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014). Przepisy ustawy nie maja zastosowania do umów w wyniku których konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50 zł.
 • Koszty połączenia internetowego są ustalane przez operatorów z usług których korzysta Klient.
 • Wszelkie zgłoszenia dokonywane Sprzedawcy powinny być kierowane pod następujące adresy:

E mail: pomoc@firmino.pl

Telefon: 68 45 66 903

3. Warunki korzystania z usług

 • Korzystanie z usług wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane, o które zostanie poproszony. Odmowa podania niezbędnych danych uniemożliwia zawarcie umowy.
 • Rejestracja odbywa się według instrukcji pojawiających się na ekranie. Rejestracja może być przez Klienta w każdej chwili przerwana.
 • W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 • W toku rejestracji Klient poproszony jest o podanie adresu e-mail, który będzie stanowił login Klienta. Klient będzie identyfikowany przez system za pośrednictwem w/w adresu email. Ponadto wszelkie wiadomości związane z realizacja umowy będą przez Sprzedawcę przesyłane na w/w adres email. Wiadomość wysłana na podany adres email uważa się za doręczoną, chyba że niedostarczenie wiadomości będzie zawinione przez Sprzedawcę lub osoby trzecie bez udziału Klienta.
 • Klient podczas rejestracji wprowadza unikalne hasło. Hasło zostanie przyporządkowane do loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych konta. Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż ze względu na to, że hasło jest szyfrowane – niemożliwe jest odtworzenie hasła; możliwe jest jedynie nadanie tymczasowego nowego hasła przez Usługodawcę, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą. Klient w każdym czasie może dokonać zmiany swojego hasła – czynności tej dokonuje się za pośrednictwem Konta. Sprzedawca zastrzega, że nigdy nie będzie kontaktować się z Klientem prosząc go lub żądając podania nazwy użytkownika lub hasła.
 • Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji umowy w sytuacji gdy:
  • Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,
  • Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,
  • Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,
  • Klient wykorzystuje Usługę do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
  • Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie usługi, aplikacji i strony www na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
  • Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę jest faktura VAT w. Faktury VAT wysyłane są w postaci cyfrowej.

4. Zawarcie umowy i jej realizacja

 • Usługi świadczone przez Sprzedawcę za pomocą strony firmino.pl polegają na:
  • Korzystaniu z aplikacji „Firmino”, której szczegółowy opis znajduje się pod adresem www.firmino.pl
  • Korzystanie z utworzonego na potrzeby Klienta konta służącego zapisywaniu danych Klienta związanych z korzystaniem aplikacji „Firmino”,
  • Korzystanie ze zdalnej pomocy świadczonej za pośrednictwem sieci internet lub telefonicznie w zakresie korzystania z aplikacji „Firmino”. Pomoc nie przysługuje Klientom korzystającym z bezpłatnej wersji aplikacji
 • Zawarcie umowy odpłatnej następuje poprzez akceptację regulaminu, podanie wymaganych danych, wybór z oferty Sprzedawcy wersji aplikacji, z której Klient chce korzystać oraz kliknięcia przycisku „zamawiam”
 • Umowa zawierana jest na czas oznaczony, według wybranej przez klienta opcji . Szczegółowy czas trwania umowy i związana z tym odpłatność jest zawarta w cenniku znajdującym się pod adresem www.firmino.pl/cennik/ , a ponadto Klient jest o niej informowany podczas zawierania umowy.
 • Klienta obowiązuje zakaz dokonywania czynności zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w szczególności naruszania praw osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w tym:
  • nierozsyłania niezamówionej informacji handlowej,
  • niekorzystania z kont innych Klientów bez odpowiedniego upoważnienia,
  • powstrzymania się od czynności, których celem jest pozyskanie loginów i haseł innych Klientów,
  • rozsyłania treści o charakterze bezprawnym
 • Wyłączną odpowiedzialność za treść przetwarzanych za pośrednictwem Usługi danych i ich zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa ponosi Klient. Sprzedawca nie weryfikuje danych wprowadzonych przez Klienta.
 • W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w serwisie a następnie przechowywanych na serwerze przez Klienta lub związanej z nimi działalności Sprzedawca ma prawo niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych. Sprzedawca nie ponosi w takim wypadku żadnej odpowiedzialności względem Klienta w związku z ewentualną szkodą powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do tychże danych.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności do Usługi na czas niezbędnej konserwacji systemu, jednak w wymiarze nie większym niż 8 godzin miesięcznie

5. Wymagania systemowe i sprzętowe

 • W celu prawidłowego korzystania z usługi Klient musi posługiwać się urządzeniami o następujących wymaganiach minimalny: dostęp do internetu i najnowszą wersję przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE, Edge).
 • Korzystanie z aplikacji nie wymaga instalowania jakiegokolwiek dodatkowego poza w/w oprogramowania. Wykonując usługę Sprzedawca nie wysyła do Klienta jakichkolwiek plików.

6. Opłaty

 • Z tytułu świadczenia Usługi Sprzedawcy należne jest szczegółowo opisane w cenniku na stronie www.firmino.pl/cennik/
 • Każdorazowo Klient, przed zawarciem Umowy, informowany jest o kosztach wybranej przez niego wersji Usługi.
 • Usługa świadczona jest przez Sprzedawcę po zaksięgowaniu przez niego pełnego wynagrodzenia za wybrany pakiet. W przypadku zaksięgowania płatności za kolejny okres w okresie korzystania z Usługi wykupiony pakiet zostaje uaktywniony bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty. Niewykorzystana część dotychczasowego pakietu zostaje ponownie uaktywniona bezpośrednio po wyczerpaniu tak opłaconego pakietu.
 • Usługa dostępna jest także w wersji nieodpłatnej na zasadach opisanych na stronie firmino.pl
 • Płatność za korzystanie z Usług odbywa się za pośrednictwem systemu PayU, którego zasady korzystania zamieszczone są na stronie http://www.payu.pl/ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemu PayU.
 • W przypadku niezawinionego przez Klienta braku dostępu do usługi, przekraczającego czas niezbędny do konserwacji systemu Sprzedawca zobowiązuje się przedłużyć dostęp do Usługi adekwatnie za każdy dzień niedostępności Usługi.

7. Reklamacje i gwarancje

 • Sprzedawca zobowiązany jest świadczyć Usługę w sposób zgodny z opisem znajdującym się na stronie firmino.pl
 • W przypadku nieprawidłowego świadczenia Usługi Klient jest uprawniony do przesłania reklamacji pocztą elektroniczną (email) na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust 1 lit a) regulaminu.
 • Reklamacja powinna obejmować:
  • dokładne oznaczenie Klienta,
  • możliwie dokładny opis nieprawidłowości w świadczeniu Usługi,
  • termin zaistnienia nieprawidłowości i czas jej trwania,
  • ewentualne wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji.
 • W przypadku gdyby Sprzedawca uznał informacje udzielone przez Klienta za niewystarczające – zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z nim w celu możliwie najszybszej i skutecznej realizacji reklamacji.
 • Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.
 • Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji Klient informowany jest poprzez wiadomość email.

8. Prawo do odstąpienia od umowy

 • Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W ramach Usług objętych niniejsza umową kształtują się następująco:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §1 ust 1 lit a) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie www.firmino.pl/kontakt/ . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 • Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Sprzedawca ma obowiązek świadczyć usługę wolną od wad.
 • Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postepowania polubownego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

9. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem zawartych z nami umów jest Sprzedawca, tj. Streamsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Funkcję tą pełni Rafał Wielgus, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail iod@streamsoft.pl

3. Dane będą przekazywane jedynie podmiotom do tego upoważnionym, tj. Urzędom Skarbowym w razie zaistnienia takiej potrzeby, jak również podmiotom których wsparcie jest niezbędne Sprzedawcy do zrealizowania umowy, w szczególności bankom, kurierom, Poczcie Polskiej, firmom świadczącym wsparcie z zakresu IT, wsparcie prawne czy wsparcie w ramach pośrednictwa w płatnościach.

4. Dane będą przetwarzane w celu:

 • a) dostarczenia towaru, wystawienia faktury odebrania ceny sprzedaży – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej „RODO”;
 • b) wykonana obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • c) dochodzenia roszczeń – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności;
 • d) archiwizowania dokumentów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO gdy obowiązek archiwizowania jest wymagany i określony w czasie przepisami prawa lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy przechowywanie dokumentów przez czas możliwy do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy jako administratora;

5. Dane będą przechowywane:

 • a) umowy, listy przewozowe, ogólne warunki umowy, faktury – dla celów podatkowych przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy, a jeżeli okres możliwego dochodzenia roszczeń w ramach zawartej umowy jest dłuższy, przez czas możliwego dochodzenia roszczeń;
 • b) dane w zakresie wykonania obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

6. Każdemu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w określonych wypadkach ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

8. Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje w trakcie przetwarzania danych w wyżej wymienionych celach.

9. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Zapisy dotyczące nie-konsumentów

 • Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
 • W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.

11. Tryb zmiany Regulaminu

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 • Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej http://www.FIRMINO.pl/ na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail na adres stanowiący login Użytkownika.
 • Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian.