Schematy księgowania podatku VAT dokumentów kosztowych

Wprowadzając dokument kosztowy należy określić sposób rozliczenia podatku VAT z danej faktury kosztowej.

Sposób rozliczania podatku VAT
Poniżej znajdują się szczegółowe opisy poszczególnych schematów księgowania:

Nabycie towarów i usług

Zakup towarów i usług na terytorium Polski

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT)

Nabycie prawa do rozporządzania towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium Polski z terytorium innego państwa członkowskiego UE, gdzie nabywcą jest polski podatnik VAT lub podatnik od wartości dodanej, a nabyte towary służą prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Nabywcą może być również osoba prawna niebędąca podatnikiem. Dostawca towarów powinien być podatnikiem VAT lub podatnikiem od wartości dodanej.

Import usług

Świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest nabywca. W tym przypadku podatnikami są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę, miejsce zamieszkania lub stałego prowadzenia działalności poza terytorium Polski.

Import usług art. 28b

Miejscem świadczenia usług zgodnie z art. 28b ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług może być miejsce, w którym usługobiorca posiada:

  • siedzibę działalności gospodarczej,
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli jest inne niż miejsce siedziby,
  • stałe miejsce zamieszkania lub pobytu jeśli nie ma siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności.

Zakup środka trwałego

Zakup aktywów trwałych o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletnych, zdatnych do użytku i przeznaczonych na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

  • nieruchomości,
  • maszyny, urządzenia, środki transportu,
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
  • inwentarz żywy.

Zakup środka trwałego dla WNT

Zakup środka trwałego na terytorium państwa członkowskiego UE.

Faktura za samochód podlegająca odliczeniu 50% VAT

Zakup paliwa, części eksploatacyjnych oraz serwis samochodów, które są używane zarówno do celów prywatnych oraz do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma prawo z takiej faktury odliczyć 50% VAT naliczonego.

Nie dotyczy VAT

Dokument kosztowy nie wchodzi do rejestru VAT.

Czy artykuł był pomocny?