Kody rodzajów transakcji

Kody rodzajów transakcji

Nowy plik kontrolny JPK_V7 wprowadza oznaczenia rodzajów wybranych transakcji. Ustawodawca ustalił katalog symboli dla poszczególnych transakcji.

Dostępne kody i rodzaje transakcji:

 • SW – Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
 • EE – Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
 • TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
 • TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
 • TT_D – Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
 • MR_T – Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
 • MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
 • I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
 • I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
 • B_SPV – Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
 • B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
 • B_MPV_PROWIZJA – Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
 • MPP – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • WSTO_EE – Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
 • IED – Interfejs Elektroniczny Dostawcy

Kod rodzaju transakcji określamy na poziomie dokumentu sprzedażowego w zakładce Transakcje specjalne.

W sytuacji gdy jest to możliwe do rozpoznania system automatycznie oznacza kod transakcji (np. MPP czy metody dotyczące transakcji związanych z VAT-marża)

Ustawienie wydruku kodu rodzaju transakcji na fakturach

Jeżeli chcemy, aby kody rodzaju transakcji znajdowały się na wydrukach dokumentów sprzedażowych, należy przejść do okna: Ustawienia -> Wydruki -> Inne i zaznaczyć parametr „Drukuj oznaczenie transakcji specjalnych

Czy artykuł był pomocny?


GTU - Grupy towarów i usług

GTU - Grupy towarów i usług

Plik kontrolny JPK_V7 wymaga oznaczenia towarów za pomocą symboli GTU. Ustawodawca ustalił katalog symboli, którymi należy oznaczać towary.

Dostępne grupy:

 • GTU_01 – Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
 • GTU_02 – Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
 • GTU_03 – Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
 • GTU_04 – Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
 • GTU_05 – Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_06 – Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10
 • GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_09 – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
 • GTU_10 – Dostawa budynków, budowli i gruntów
 • GTU_11 – Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
 • GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
 • GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

GTU możesz określić zarówno na poziomie kartoteki towarowej (Magazyn -> Produkty -> wybierając produkt).

Jak i na poziomie formularza faktury, na danej pozycji dokumentu.

Kod GTU określony na poziomie kartoteki produktowej jest automatycznie podpowiadany na dokumencie sprzedaży.

Wydruk kodów GTU na fakturach

Jeżeli chcesz, żeby kody GTU znajdowały się na wydrukach dokumentów sprzedażowych, należy przejść do okna: Ustawienia -> Wydruki -> Inne i zaznaczyć parametr „Drukuj oznaczenie GTU”

Czy artykuł był pomocny?


Zwolnienie z ZUS w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej

Zwolnienie z ZUS w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej

Mikroprzesiębiorcy, przy spełnieniu odpowiednich warunków, mogą w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, ubiegać się m.in. o zwolnienie z ZUS przez okres 3 miesięcy.

Streamsoft Firmino jest w pełni gotowe na obsługę tych założeń!

Tarcza Antykryzysowa uchwalona – pakiet pomocowy dla Przedsiębiorców

Przypomnijmy, że 31.03.2020 r. weszła w życie Tarcza Antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, poprzez pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, m.in. zmniejszenie obciążeń dla firm, pomoc w zachowaniu płynności finansowej, ochrona zatrudnienia i świadczenia postojowe.

 

Rozliczenie miesiąca w Streamsoft Firmino przy zwolnieniu z ZUS

Będąc w sekcji „Składki ZUS”, podczas rozliczania miesiąca, wystarczy kliknąć opcję „Nie naliczaj składek ZUS”.

 

Rozliczenie miesiąca przy zwolnieniu z ZUS

 

System przejdzie do kolejnych etapów uwzględniając przyznane zwolnienie ze składek ZUS.

Czy artykuł był pomocny?


Windykacja

Windykacja

Uruchomienie modułu Windykacja

W celu włączenia modułu Windykacja przechodzimy do zakładki Rozrachunki -> Windykacja. Następnie klikamy w button Tak, chcę włączyć „Moduł Windykacja”.

Włączenie modułu Windykacja

Uruchomi się kreator, który w 3 krokach poprosi o uzupełnienie niezbędnych danych.

 

 

Krok 1 – Określamy minimalną kwotę oraz ilość dni do końca terminu płatności za faktury, dla których ma zostać wysyłane przypomnienie.

Kreator ustawień windykacji

 

 

Krok 2 – Uzupełniamy informacje dotyczące wezwań do zapłaty dla dokumentów, w tym:

 • minimalną kwotę zadłużenia,
 • ilość dni po terminie zapłaty, kiedy ma zostać wysłane pierwsze wezwanie,
 • częstotliwość, co ile dni ma być powtarzane wezwanie
 • ile wezwań dla jednego dokumentu ma wysłać system

Kreator windykacji

 

 

Krok 3 – Zaznaczamy, w jakie dni mają być wysyłane przypomnienia i wezwania do zapłaty.

Windykacja kreator

Gotowe! Windykacja w systemie jest uruchomiona.

 

Mechanizmy windykacyjne automatycznie zadziałają dla wszystkich nowych dokumentów. Jeżeli chcemy, aby windykacja zadziałała również dla dokumentów już wystawionych, należy wejść do sekcji Historia Rozliczeń w danym dokumencie i zaznaczyć znacznik Podlega Windykacji.

Historia rozliczeń

Przypomnienia o płatności i wezwania do zapłaty

System realizuje wysyłkę przypomnień o płatności i wezwań do zapłaty, według ustalonego harmonogramu. Treść wiadomości windykacyjnych możemy edytować w oknie: Ustawienia -> Wydruki -> E-mail -> Przypomnienia

Przypomnienia o płatności

 

oraz Ustawienia -> Wydruki -> E-mail -> Wezwania

Historia windykacji dokumentu

W sekcji Historia Windykacji, mamy podgląd na pełen przebieg działań windykacyjnych dla danego dokumentu.

Historia windykacji dokumentu

Notatki windykacyjne

Dodatkowo mamy możliwość wprowadzania własnych notatek windykacyjnych dla poszczególnych dokumentów.

Notatka windykacyjna

Raport windykacji

Po zakończeniu działań windykacyjnych system automatycznie wysyła raport do użytkownika, o ile w drugim kroku Kreatora ustawień windykacji została zaznaczona zgoda na powiadomienia mailowe.

Zakończono windykację dla dokumentu

Wyłączenie kontrahenta z windykacji

Z głównego Menu wybieramy CRM -> Kontrahenci. Po wyborze danego kontrahenta, w sekcji Warunki sprzedaży mamy możliwość wyłączenia go z procesu windykacyjnego. W tym celu należy odznaczyć znacznik Podlega windykacji. Domyślnie znacznik jest zaznaczony dla każdego kontrahenta.

Zmiana zadziała dla nowo wystawianych dokumentów

Warunki sprzedaży

 

Możemy również wyłączyć wybrany dokument z procesu windykacyjnego. W tym celu należy odznaczyć znacznik Podlega windykacji w sekcji Rozliczenia na dokumencie sprzedaży. Domyślnie znacznik jest zaznaczony dla każdego dokumentu.

Historia rozliczeń

Zestawienie działań windykacyjnych

W oknie Rozrachunki -> Windykacja mamy pełne zestawienie wszystkich działań windykacyjnych realizowanych przez system (powiadomienia automatyczne) i użytkowników (notatki windykacyjne).

Zmiana ustawień windykacji

Edycje ustawień windykacji możemy wprowadzać w oknie Ustawienia -> Konto -> Windykacja.

Zmiana ustawień windykacji

Czy artykuł był pomocny?


PIT-28

#

Po zamknięciu ostatniego miesiąca rozliczeniowego, w oknie Księgowość -> Rozlicz miesiąc, pojawi się sekcja Rozlicz rok. Kliknięcie w opcję Wylicz deklarację roczną, spowoduje wygenerowanie deklaracji PIT-28.

Rozlicz Rok - Pit-28

 

Jeśli nie zostały wprowadzone wszystkie dane niezbędne do pełnego uzupełnienia deklaracji, system powiadomi o niekompletnej deklaracji, którą należy uzupełnić. Informuje o tym czerwony X w kolumnie „walidacja”.

 

Rozlicz Rok - Pit-28

W celu uzupełnienia deklaracji, należy w nią kliknąć.

 

 

Uzupełnianie / Edycja deklaracji PIT-28

Wówczas system na czerwono podświetli pola i numery stron, które należy uzupełnić/poprawić.

Podgląd deklaracji Pit-28

 

 

 

w prezentowanym przypadku jest to:

 • Nazwa powiatu i gminy

Nazwa Powiatu i Gminy

 

 

 • Numer KRS organizacji pożytku publicznego

Numer KRS

 

 

 • Rodzaj prowadzonej działalności

Rodzaj prowadzonej działalności

 

 

Po uzupełnieniu brakujących danych, należy kliknąć „Zapisz”. System ponownie zweryfikuje deklarację i poinformuje o prawidłowej walidacji.

Podgląd Deklaracji

 

 

 

Wysyłka PIT-28

W ostatnim kroku wybieramy sposób dostarczenia deklaracji (np. przez serwis eDeklaracje) i klikamy wyślij.

sposób dostarczenia deklaracji

 

 

Pojawi się okno, podobne tak w przypadku wysyłki deklaracji VAT, w którym należy podać kwotę przychodu sprzed dwóch lat. Posłuży ona jako podpis i autoryzacja wysyłanego dokumentu.

 

podpis i autoryzacja wysyłanego dokumentu

 

Gotowe!

Czy artykuł był pomocny?


Środki Trwałe

Środki Trwałe

Dodawanie środka trwałego

Środek trwały możemy dodać na 2 sposoby:

 

Metoda 1

Podczas zapisu faktury kosztowej system sprawdza czy dany koszt dotyczy zakupu środka trwałego, jeżeli tak to wyświetli okno umożliwiające szybkie dodanie go do ewidencji.

Dodaj środek trwały

 

Po jednym kliknięciu środek trwały zostanie założony, a amortyzacja odpowiednio naliczana.

Środki trwałe

 

 

Metoda 2

Jeżeli nie jest to nowy środek trwały i nie wprowadzamy go za pomocą faktury kosztowej, możemy to zrobić ręcznie, z poziomu okna Księgowość -> Ewidencje -> Środki Trwałe klikając w opcję „Dodaj środek trwały

Środki Trwałe - Lista

 

Uruchomi się kreator, w którym będziemy mieli do wyboru najpopularniejsze rodzaje środków trwałych (wybór jednego z nich automatycznie podpowie KŚT, stawkę i metodę amortyzacji) oraz opcję „inne” (gdzie ręcznie określamy KŚT, stawkę, metodę).

Doradca Wprowadzania Środka Trwałego

 

W oknie dodawania środka trwałego uzupełniamy następujące dane:

 • Nazwa
 • Dokument nabycia
 • Data nabycia i wprowadzenia do ewidencji
 • Wartość nabycia
 • Kwota, jaka została już zamortyzowana
 • Dotacje (jeżeli wystąpiły przy zakupie środka trwałego)
 • Dodatkowe koszty nabycia

Opis Środka Trwałego

Po zapisaniu środek trwały zostanie dodany do ewidencji.

Ewidencja środków trwałych

Lista wszystkich środków trwałych, jakie posiadamy, znajduje się w oknie Księgowość -> Ewidencje -> Środki trwałe.

Ewidencja środków trwałych

 

W miejscu tym możemy wykonać wszelkie operacje na środku trwałym:

 • Ulepszyć
 • Zmniejszyć wartość
 • Zlikwidować
 • Wydrukować plan amortyzacji

Dodatkowo listę środków trwałych możemy filtrować wg. ich stanu:

 • Wszystkie
 • W trakcie amortyzacji
 • Zamortyzowane

Filtrowanie Środków Trwałych

Księgowanie amortyzacji

Księgowanie amortyzacji odbywa się podczas rozliczania miesiąca. Na etapie weryfikacji dokumentów, system sprawdza czy posiadamy środki trwałe, jeżeli tak wyświetli nam opcję „Nalicz amortyzację środków trwałych

Rozlicz miesiąc

 

Po kliknięciu wyliczy kwotę amortyzacji, którą możemy zweryfikować wybierając opcję „Wyświetl środki trwałe z naliczoną amortyzacją

Weryfikacja dokumentów

 

Po kliknięciu „Potwierdź weryfikowanie dokumentów” system zaksięguje koszty amortyzacji i przejdzie do kolejnego kroku rozliczania miesiąca.

Wydruk planu amortyzacji

Wydruk planu amortyzacji środka trwałego wykonujemy z poziomu akcji na danym środku trwałym.

Wydruk planu amortyzacji

Ulepszenia i zmniejszenie wartości

Zmiany wartości wykonujemy z poziomu akcji na danym środku trwałym.

Zmiana wartości środka trwałego

 

Po wybraniu opcji pojawi się okno dialogowe, w którym wprowadzamy kwotę, o jaką zmieni się wartość środka trwałego, oraz opis zdarzenia.

Zmniejszenie wartości Środka Trwałego

Likwidacja środka trwałego

Likwidację środka trwałego wykonujemy tak samo jak inne operacje, z poziomu akcji.

Likwidacja środka trwałego

Historia operacji na środku trwałym

Historie wszystkich operacji, jakie wykonaliśmy na danym środku trwałym, możemy przejrzeć w oknie: (Księgowość -> Ewidencje -> Środek Trwały -> wybieramy środek trwały -> rozwijamy sekcję „Operacje”)

Historia operacji środka trwałego

Czy artykuł był pomocny?


Umowa powierzenia danych osobowych

Umowa powierzenia danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Nowe standardy bezpieczeństwa wymagają zawarcia umowy powierzenia danych osobowych.

W celu zawarcia umowy powierzenia danych osobowych przechodzimy do zakładki (Ustawienia -> RODO -> Umowa powierzenia).

W pierwszym kroku potwierdzamy, że mamy prawo reprezentowania podmiotu na który jest zarejestrowane konto w Streamsoft Firmino.

Potwierdzenie zawarcia umowy powierzenia danych osobowych

 

W drugim kroku zapoznajemy się z treścią umowy i ją akceptujemy.

Potwierdzenie zawarcia umowy

Czy artykuł był pomocny?


Podatek dochodowy

Podatek dochodowy

Naliczanie podatku dochodowego

Niezależnie od tego czy jesteśmy na ryczałcie, zasadach ogólnych, czy też podatku liniowym, rozliczamy się miesięcznie lub kwartalnie. System nalicza należną wysokość zaliczki na podatek dochodowy według aktualnych podstaw prawnych.

Zaliczkę na podatek dochodowy wyliczamy w trzecim kroku kreatora rozliczania miesiąca. Przed wyliczeniem podatku dochodowego można wybrać przysługującą ulgę podatkową, a następnie kliknąć Wylicz podatek dochodowy

Naliczanie podatku dochodowego

 

System wyliczy podatek i podpowie numer konta podatkowego do przelewu.

Wyliczenie podatku dochodowego

Ustawienia dotyczące podatku dochodowego

W oknie Ustawienia -> Moduły -> Księgowość -> Właściciel (US, ZUS) -> sekcja „Urząd Skarbowy” można określić:

 • Urząd Skarbowy pod który podlega właściciel firmy,
 • formę opodatkowania (zasady ogólne / podatek liniowy)
 • częstotliwość odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznie / kwartalnie)
 • ulgę podatkową, która będzie domyślnie podpowiadana przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy

Ustawienia dotyczące podatku dochodowego

Czy artykuł był pomocny?


Składki ZUS

Składki ZUS

Jak wyliczyć składki ZUS

W drugim kroku, po kliknięciu Wylicz składki ZUS, w Kreatorze Rozliczania Miesiąca następuje wyliczanie składek ZUS.

Jak wyliczyć składki ZUS

 

System generuje deklarację ZUS-DRA, wylicza składki ZUS za dany okres oraz podpowiada numer konta, na jaki należy wykonać przelew.

Wyliczenie składek ZUS za dany okres

Deklarację ZUS-DRA należy przesłać do ZUS, korzystając ze swojego profilu ZUS PUE.


Na wysokość podstawy od jakiej naliczane są składki ZUS za dany miesiąc ma wpływ kwota przelewu do ZUS w danym miesiącu. System automatycznie podpowiada kwotę z poprzedniego wyliczenia, którą w razie konieczności możemy zmienić, klikając w buton edytuj.

Wysyłka deklaracji ZUS-DRA za pomocą platformy PUE ZUS

Po zalogowaniu na platformie PUE ZUS, należy przejść do zakładki „ePłatnik”. Następnie wybrać opcję Dokumenty -> Import KEDU. Jeżeli zakładka nie jest widoczna na koncie, należy aktywować ją w ustawieniach konta ZUS.

Wysyłka deklaracji ZUS-DRA za pomocą platformy PUE ZUS

 

Uruchomi się kreator importu plików. W pierwszym kroku potwierdzamy dane płatnika, klikając „dalej”.

ZUS kreator importu plików

 

W drugim kroku określamy rodzaj deklaracji i okres rozliczeniowy.

Rodzaj deklaracji i okres rozliczeniowy ZUS

 

Następnie możemy załączyć, wygenerowany w Streamsoft Firmino, plik XML z deklaracją ZUS DRA.

Plik XML z deklaracją ZUS DRA

W ostatnim kroku importu potwierdzamy dane rozliczeniowe i zapisujemy deklarację (dokument trafia do zakładki Dokumenty Robocze).

W zakładce Dokumenty Robocze, wybieramy naszą deklarację ZUS DRA i zatwierdzamy.

ZUS DRA

 

Następnie przechodzimy do zakładki Dokumenty Zatwierdzone i wysyłamy deklarację do ZUS.

Dokumenty Zatwierdzone

Ustawienia wyliczeń składek ZUS

Składki ZUS są naliczane według aktualnych podstaw prawnych. Wpływ na wysokość składek może mieć kilka parametrów, które można określić w ustawieniach ZUS Ustawienia -> Moduły -> Księgowość -> Właściciel (US, ZUS) -> sekcja Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ustawienia wyliczeń składek ZUS

Czy artykuł był pomocny?


Rejestr VAT

Rejestr VAT

Podgląd Rejestru VAT

Rejestr VAT dostępny jest z poziomu Księgowość -> Ewidencje -> Rejestr VAT. Mamy tam do wyboru Rejestr sprzedaży i Rejestr zakupu.

Rejestr sprzedaży VAT

 

W pierwszym ekranie dostępna jest tabela z listą miesięcy i podsumowaniem sprzedaży/zakupu, według wartości netto, brutto i vat.

Podsumowanie sprzedaży / zakupu

 

Klikając w wybrany miesiąc, przechodzimy do rejestru z danego miesiąca. W widoku mamy listę dokumentów i ich wartości

Lista dokumentów w miesiącu

 

Nawigacja w górnej belce umożliwia przełączanie się pomiędzy miesiącami.

Nawigacja w Rejestrze VAT

Wydruk Rejestru VAT

Rejestr VAT z danego miesiąca możemy wydrukować z poziomu listy miesięcy, klikając „Akcje -> Drukuj”
Wydruk rejestru VAT

 

Lub też będąc w danym miesiącu, możemy kliknąć w „Akcje -> Drukuj”.

Drukowanie miesiąca

Czy artykuł był pomocny?