Faktura VAT

Faktura VAT dokumentuje sprzedaż na rzecz firm lub zaliczkę (przedpłatę) od firmy. Faktura VAT dotyczy zatem dokonanych lub przyszłych transakcji sprzedaży usług lub dostaw towarów na rzecz innych przedsiębiorstw lub organizacji.

Faktury VAT mogą też być wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale dopiero na ich życzenie.

Kto wystawia fakturę VAT?

Najczęściej faktury są wystawiane przez podmiot, który jest wskazany na fakturze jako sprzedawca. Dopuszczalne jest jednak, aby faktury wystawiał nabywca lub dowolny inny podmiot, upoważniony do takich czynności przez sprzedawcę.

Jaki jest termin na wystawienie faktury VAT?

Podstawowy termin na wystawienie faktury, to ostatecznie do 15 dnia następnego miesiąca po dacie sprzedaży. Fakturę można wystawić również wcześniej – nawet 30 dni przed datą sprzedaży. W przypadku wystawiania faktur na tzw. media czy czynsze, fakturę można wystawiać przed datą sprzedaży bezterminowo, a jednocześnie obowiązkowo przed terminem płatności. W przypadku faktur za usługi budowlane, przepisy przewidują osobny termin na ich wystawienie: 30 dni od daty wykonania usługi.

Odrębną zasadą jest termin na wystawienie faktury w przypadku, gdy wystawiamy fakturę do uprzednio zafiskalizowanej (zarejestrowanej na kasie fiskalnej) sprzedaży. W tym przypadku, fakturę należy wystawić w ciągu 15 dni, o ile życzenie wystawienia tej faktury do paragonu jest zgłoszone w ciągu trzech kolejnych miesięcy po dacie sprzedaży.

Co zawiera faktura VAT?

W każdym przypadku, faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia;
 • datę sprzedaży, czyli datę dokonania dostawy lub wykonania usługi, o ile data ta jest znana i różni się od daty wystawienia faktury;
 • unikalny numer;
 • nazwy, adresy i NIP podatnika (sprzedawcy) oraz nabywcy;
 • opis towaru lub usługi, wraz z miarą i ilością;
 • cenę jednostkową netto (kwoty rabatów można wykazać w osobnej pozycji);
 • wartość sprzedaży netto;
 • zastosowane stawki podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Dodatkowe adnotacje na fakturze VAT

W określonych przepisami przypadkach, faktura będzie dodatkowo zawierać:

 • podstawę prawną zastosowanej stawki zwolnionej,
 • adnotację „reverse charge (odwrotne obciążenie w obrocie krajowym zlikwidowano od 1 listopada 2019 roku),
 • adnotację „metoda kasowa”,
 • adnotację „samofakturowanie”,
 • jedną z adnotacji „procedura marży”

Kiedy rozliczyć VAT od faktury?

Rozliczenie podatku VAT od faktury odbywa się zasadniczo w dacie sprzedaży, z kilkoma wyjątkami:

 • w dacie wystawienia faktury – w przypadku usług budowlanych, dostawy książek drukowanych, oraz czynności polegających na drukowaniu książek,
 • w dacie zapłaty za fakturę – w przypadku faktur oznaczonych adnotacją „metoda kasowa”,
 • z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty – usługi zwolnione od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41,
 • według zasad szczególnych : usługi dostaw energii, świadczenie usług telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej.

Podpis na fakturze sprzedaży

Zniesiono obowiązek posiadania podpisów sprzedawcy i nabywcy oraz pieczątek firmowych, aby faktura mogła zostać uznana za dokument księgowy. Zgodnie z tym faktura bez podpisów jest pełnoprawnym dokumentem księgowym.

Od tej zasady wyróżniamy dwa wyjątki, w których wymagany jest podpis, są to:

 • faktury na rzecz rolników ryczałtowych (faktura VAT-RR),
 • faktury korygujące (na minus).

Jak wystawić fakturę w Streamsoft Firmino?

W 3 krokach – za darmo

Po kliknięciu „Wystw fakturę”, wybierasz kontrahenta z bazy lub dodajesz nowego. Uzupełniasz pozycje towaru lub usługi, a następnie wybierasz sposób i termin płatności

Gotowe!

Wystawiaj faktury za darmo w Streamsoft Firmino!

Jak wystawić fakturę w Streamsoft Firmino?

W 3 krokach – za darmo

Po kliknięciu „Wystw fakturę”, wybierasz kontrahenta z bazy lub dodajesz nowego. Uzupełniasz pozycje towaru lub usługi, a następnie wybierasz sposób i termin płatności

Gotowe!

Wystawiaj faktury za darmo w Streamsoft Firmino!