Wyszukaj

Faktura VAT

Faktura VAT dokumentuje sprzedaż na rzecz firm lub zaliczkę (przedpłatę) od firmy. Faktura VAT dotyczy zatem dokonanych lub przyszłych transakcji sprzedaży usług lub dostaw towarów na rzecz innych przedsiębiorstw lub organizacji.

Faktury VAT mogą też być wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale dopiero na ich życzenie.

W tekście znajdziesz:

 • Kiedy nie trzeba wystawiać Faktury VAT?
 • Kto wystawia fakturę VAT?
 • Jaki jest termin na wystawienie faktury VAT?
 • Co zawiera faktura VAT?
 • Dodatkowe adnotacje na fakturze VAT
 • Kiedy rozliczyć VAT od faktury?
 • Darmowy program do faktur

Kiedy nie trzeba wystawiać Faktury VAT?

Faktur nie trzeba wystawiać, jeżeli sprzedaż – nawet na rzecz firm – jest zwolniona z VAT. Taka sprzedaż jednak musi być uwzględniona we właściwych polach deklaracji VAT.

Kto wystawia fakturę VAT?

Najczęściej faktury są wystawiane przez podmiot, który jest wskazany na fakturze jako sprzedawca. Dopuszczalne jest jednak, aby faktury wystawiał nabywca lub dowolny inny podmiot, upoważniony do takich czynności przez sprzedawcę.

Jaki jest termin na wystawienie faktury VAT?

Podstawowy termin na wystawienie faktury, to ostatecznie do 15 dnia następnego miesiąca po dacie sprzedaży. Fakturę można wystawić również wcześniej – nawet 30 dni przed datą sprzedaży. W przypadku wystawiania faktur na tzw. media czy czynsze, fakturę można wystawiać przed datą sprzedaży bezterminowo, a jednocześnie obowiązkowo przed terminem płatności. W przypadku faktur za usługi budowlane, przepisy przewidują osobny termin na ich wystawienie: 30 dni od daty wykonania usługi.

Odrębną zasadą jest termin na wystawienie faktury w przypadku, gdy wystawiamy fakturę do uprzednio zafiskalizowanej (zarejestrowanej na kasie fiskalnej) sprzedaży. W tym przypadku, fakturę należy wystawić w ciągu 15 dni, o ile życzenie wystawienia tej faktury do paragonu jest zgłoszone w ciągu trzech kolejnych miesięcy po dacie sprzedaży.

Co zawiera faktura VAT?

W każdym przypadku, faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia;
 • datę sprzedaży, czyli datę dokonania dostawy lub wykonania usługi, o ile data ta jest znana i różni się od daty wystawienia faktury;
 • unikalny numer;
 • nazwy, adresy i NIP podatnika (sprzedawcy) oraz nabywcy;
 • opis towaru lub usługi, wraz z miarą i ilością;
 • cenę jednostkową netto (kwoty rabatów można wykazać w osobnej pozycji);
 • wartość sprzedaży netto;
 • zastosowane stawki podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Oczywiście danych takich jak stawka czy kwoty podatku nie wykazuje się w ogóle na fakturach w przypadku faktur nieobjętych podatkiem VAT, co dotyczy m.in. transakcji zakwalifikowanych jako „dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca”.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że przepisy nie wymagają ani tytułowania faktur sformułowaniem „faktura VAT” (jak miało to miejsce do końca roku 2013), ani oznaczania oryginału i kopii (faktury wystawia się w co najmniej dwóch egzemplarzach).

Dodatkowe adnotacje na fakturze VAT

W określonych przepisami przypadkach, faktura będzie dodatkowo zawierać:

 • podstawę prawną zastosowanej stawki zwolnionej,
 • adnotację „odwrotne obciążenie”,
 • adnotację „metoda kasowa”,
 • adnotację „samofakturowanie”,
 • jedną z adnotacji „procedura marży”

Kiedy rozliczyć VAT od faktury?

Rozliczenie podatku VAT od faktury odbywa się zasadniczo w dacie sprzedaży, z kilkoma wyjątkami:

 • w dacie wystawienia faktury – w przypadku usług budowlanych, telekomunikacyjnych, czynszów, ochrony, stałej obsługi prawnej i biurowej oraz dostawy tzw. mediów,
 • w dacie zapłaty za fakturę – w przypadku faktur oznaczonych adnotacją „metoda kasowa”.

Firmino – Darmowy program do faktur

Firmino w wersji BASIC to bezpłatny program do wystawiania faktur. Bez limitów ilości dokumentów. Na zawsze za darmo. Wypróbuj już dziś, bez żadnych zobowiązań.

Poradnik użytkownika

Nowości