Faktura Eksportowa

Fakturę eksportową można wystawić dla konkretnego rodzaju transakcji: eksportu towarów. Zanim wystawimy taką fakturę, należy sprawdzić, czy dana transakcja na pewno spełnia warunki do uznania za eksport.

Warunki są zasadniczo trzy:

  • Sprzedawca jest polskim podatnikiem VAT,
  • Towar zostaje fizycznie przemieszczony z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej,
  • Dostawa ta jest zgłaszana do odprawy celnej.

Fakturę eksportową wystawiamy wyłącznie wtedy, gdy wszystkie te warunki są spełnione.

Jak wygląda Faktura eksportowa

W przepisach nie znajdziemy jakichś szczególnych wymogów, co do faktur dokumentujących eksport. Najważniejszy „szczegół” charakterystyczny faktur eksportowych to specjalna stawka VAT: 0% (nie mylić ze ZW lub NP!). Taką preferencyjną stawkę można zastosować, jeżeli ww. warunki zakwalifikowania transakcji jako eksport są spełnione, a dostawa zagraniczna jest potwierdzona przez Urząd Celny oraz przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik jest w posiadaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza UE.

Ponadto warto wiedzieć, że:

  • faktury eksportowe, jako wystawiane dla kontrahentów zagranicznych, mogą być wystawione z opisami w języku innym niż polski (przykładowo, dokument ten możemy zatytułować: Invoice lub Rechnung),
  • faktury eksportowe mogą być wystawiane w złotówkach lub w walucie, ponieważ faktura ta nie zawiera kwoty VAT, nie trzeba pokazywać na niej przeliczenia na PLN;
  • faktury eksportowe nie muszą zawierać żadnych szczególnych opisów wskazujących, że jest to faktura eksportowa;
  • opis towaru na fakturze powinien być tożsamy z opisem towaru na zgłoszeniu celnym;
  • na fakturze powinniśmy podać informacje, wymagane przez urząd celny do odprawy;
  • jeżeli towar nie trafia bezpośrednio pod adres siedziby nabywcy, lecz pod inny adres lub do innej firmy, warto (lecz nie jest to wymagane) umieścić informację o danych odbiorcy na tej fakturze.

Termin wystawienia Faktury eksportowej

Termin na wystawienie faktury dokumentujące eksport jest taki sam, jak dla większości faktur krajowych, czyli powinna być wystawiona nie później, niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Specyfiką dostaw eksportowych jest to, że często od momentu wydania towaru z magazynu do momentu odbioru przez klienta zagranicznego mija sporo czasu, nawet kilka miesięcy. Dlatego dla dokładnego określenia, którego dnia dokonano dostawy, niezbędna jest informacja o warunkach dostawy (czyli o formalnym przeniesieniu prawa własności) według incoterms.

Rozliczenie Faktury eksportowej w deklaracji VAT

Wartość faktury, po przeliczeniu na złotówki, znajdzie się w deklaracji VAT w pozycji „eksport towarów”. Dostaw tych nie wykazuje się w informacji podsumowującej VAT-UE, nawet w przypadku, gdy towar przed opuszczeniem UE był przemieszczony do innego kraju UE (np. w celu odprawy).

Faktury eksportowe wykazuje się w deklaracji VAT w momencie obowiązku podatkowego według zasad ogólnych, czyli w dacie dokonania dostawy.

Dokumentacja dostawy

Aby wykazać fakturę eksportową w deklaracji VAT, podatnik musi posiadać dokumenty, z których wynika, że towar faktycznie został dostarczony do odbiorcy zagranicznego. Takim dokumentem może być wyłącznie dokument celny, potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE. Dokumentem tym w większości przypadków jest komunikat elektroniczny IE-599, generowany automatycznie przez urząd celny i przesyłany w formie załącznika do wiadomości email na adres podany w zgłoszeniu celnym. Zastępczo, dowodem wywozu może być wydruk IE-599 lub papierowy SAD, z zastrzeżeniem, że taki papierowy dokument powinien być potwierdzony przez urząd celny.