Dodawanie dokumentów kosztowych

Dodawanie dokumentów kosztowych

W celu wprowadzenia dokumentu kosztowego, należy przejść do zakładki Koszty i wybrać opcję Dodaj koszt. Formularz dokumentu kosztowego składa się z kilku sekcji (Dane podstawowe, Księgowanie, Kontrahent, Wartość kosztu, Rozliczenie), które należy wypełnić i zapisać.

Dane podstawowe

Uzupełniamy informacje dotyczące daty i numer dokumentu, dostawcy, waluty.

fa_kosztowa_dane_podstawowe

Księgowanie

Sekcja, za pomocą której określamy sposób księgowania dokumentu.

fa_kosztowa_ksiegowanie

 

Wprowadzamy tutaj:

 • Opis zdarzenia gospodarczego – informacja na temat kosztu, która znajdzie się w księdze podatkowej. Opisy wprowadzamy ręcznie, system zapamiętuje je i tworzy słownik. Przy kolejnych podobnych dokumentach kosztowych opisy możemy pobierać ze słownika.
 • Schemat księgowania VAT – sposób rozliczenia podatku VAT z danej faktury kosztowej. Dokładny opis poszczególnych schematów księgowania VAT znajduje się pod tym linkiem.
 • Kolumna księgi – pole widoczne w przypadku rozliczania za pomocą KPIR. Określamy tutaj do której kolumny w księdze podatkowej ma trafić dany koszt. Do wyboru mamy: 11- koszt uboczny zakupu, 12 – wynagrodzenie w gotówce i w naturze, 13 – pozostałe wydatki.
 • Dotyczy sprzedaży – określamy tu czy koszt dotyczy sprzedaży „bez prawa do odliczeń”, „wyłącznie opodatkowanej”, czy też mieszanej.
 • Grupa kosztowa – informacja przydatna do analiz kosztów. Możemy tworzyć grupy kosztów – co ułatwi nam późniejszą analizę. Pole uzupełniamy analogicznie jak opis zdarzenia gospodarczego (ręcznie), system zapamiętuje wpis tworząc „Słownik” grup kosztowych.

Kontrahent

Jeżeli w danych podstawowych wybraliśmy dostawcę, to dane kontrahenta powinny podpowiedzieć się automatycznie.

Wartość Kosztu

Określamy wartość kosztu i stawki podatku VAT.

wartosc-kosztu

Rozliczenie

W sekcji rozliczenia, tak jak i w przypadku dokumentów sprzedażowych, ustalamy termin i formę płatności.

Czy artykuł był pomocny?


Schematy księgowania podatku VAT dokumentów kosztowych

Schematy księgowania podatku VAT dokumentów kosztowych

Wprowadzając dokument kosztowy należy określić sposób rozliczenia podatku VAT z danej faktury kosztowej.

Sposób rozliczania podatku VAT
Poniżej znajdują się szczegółowe opisy poszczególnych schematów księgowania:

Nabycie towarów i usług

Zakup towarów i usług na terytorium Polski

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT)

Nabycie prawa do rozporządzania towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium Polski z terytorium innego państwa członkowskiego UE, gdzie nabywcą jest polski podatnik VAT lub podatnik od wartości dodanej, a nabyte towary służą prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Nabywcą może być również osoba prawna niebędąca podatnikiem. Dostawca towarów powinien być podatnikiem VAT lub podatnikiem od wartości dodanej.

Import usług

Świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest nabywca. W tym przypadku podatnikami są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę, miejsce zamieszkania lub stałego prowadzenia działalności poza terytorium Polski.

Import usług art. 28b

Miejscem świadczenia usług zgodnie z art. 28b ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług może być miejsce, w którym usługobiorca posiada:

 • siedzibę działalności gospodarczej,
 • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli jest inne niż miejsce siedziby,
 • stałe miejsce zamieszkania lub pobytu jeśli nie ma siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności.

Zakup środka trwałego

Zakup aktywów trwałych o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletnych, zdatnych do użytku i przeznaczonych na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

 • nieruchomości,
 • maszyny, urządzenia, środki transportu,
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 • inwentarz żywy.

Zakup środka trwałego dla WNT

Zakup środka trwałego na terytorium państwa członkowskiego UE.

Faktura za samochód podlegająca odliczeniu 50% VAT

Zakup paliwa, części eksploatacyjnych oraz serwis samochodów, które są używane zarówno do celów prywatnych oraz do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma prawo z takiej faktury odliczyć 50% VAT naliczonego.

Nie dotyczy VAT

Dokument kosztowy nie wchodzi do rejestru VAT.

Czy artykuł był pomocny?


Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja w Firmino umożliwia automatyczne wyliczenie stanu księgowego kartotek towarowych w magazynie i pozwala na wprowadzenie „stanu spisanego” na podstawie przeprowadzonego spisu z natury. Po zakończonej inwentaryzacji program umożliwia wydrukowanie dokumentów księgowych „Podsumowanie Inwentaryzacji” oraz „Rozliczenie Inwentaryzacji”.

 

Otwarcie Inwentaryzacji

W celu rozpoczęcia nowej inwentaryzacji należy przejść do zakładki Magazyn → Inwentaryzacja i wybrać opcję „Dodaj inwentaryzację”.

W oknie które się pojawi uzupełniamy „Datę inwentaryzacji” i „Opis” oraz określamy sposób wyliczenia stanu spisanego.

Do wyboru mamy:

 • „Z naliczonego stanu magazynowego” – aktualny stan magazynowy z uwzględnieniem ręcznych modyfikacji ilości produktów.
 • „Z naliczonego stanu księgowego” – stan wyliczony z uwzględnieniem pozycji w wystawianych dokumentach sprzedażowych.

W sytuacji gdy pozycje na fakturach nie zostały pobrane z karotek, nie będą one uwzględnione w wyliczeniu stanu księgowego.

 • „Nie przepisuj” – w sytuacji gdy chcemy ręcznie wprowadzić stan spisany.

Dodawanie inwentaryzacji

 

Po wybraniu opcji „Zapisz” program rozpocznie wyliczanie stanu księgowego kartotek towarowych w naszym magazynie, przy większej ilości pozycji proces ten może potrwać parę minut. W kolejnym oknie uzupełniamy skład komisji inwentaryzacyjnej.

Inwentaryzacja - Skład komisji

 

Następnie możemy rozpocząć wprowadzanie stanu spisanego, według spisu z natury (o ile nie wybraliśmy wcześniej opcji automatycznego przypisania stanu z naliczonego stanu magazynowego lub księgowego). W tym celu klikamy w wybraną kartotekę na liście…

Inwentaryzacja - Spis pozycji

 

… i nanosimy spisaną ilość.

Edycja pozycji

 

Dla nadwyżek podpowiadana jest średnio ważona cena zakupu, którą również możemy zmodyfikować.

Arkusz spisu z natury

Do przeprowadzenia spisu z natury można wydrukować z programu odpowiedni arkusz. W tym celu należy przejść do zakładki Magazyn → Inwentaryzacja i przy wybranej inwentaryzacji wybrać Akcje → Drukuj arkusz spisowy.

Drukowanie Arkusza Spisowego

 

Program wygeneruje PDF, który ułatwi przeprowadzenie spisu z natury.

Arkusz spisu z natury

Zamknięcie inwentaryzacji

Po zakończeniu wprowadzania do systemu stanu spisanego, możemy zamknąć inwentaryzację. Przechodzimy do formularza inwentaryzacji i wybieramy opcję „Zamknij inwentaryzację”. Po przeliczeniu program wyświetli podsumowanie inwentaryzacji, a w zakładce Magazyn → Dokumenty, pojawią się dokumenty do inwentaryzacji INW+ i INW-.

Podsumowanie inwentaryzacji

Po zamknięciu inwentaryzacji wszystkie dokumenty sprzedaży i zakupu z danego okresu zostają zablokowane, a ich edycja będzie niemożliwa. Ewentualne ponowne otworzenie inwentaryzacji umożliwi edycję zablokowanych dokumentów.

Podsumowanie i rozliczenie Inwentaryzacji

Po zakończonej inwentaryzacji dokumenty Podsumowanie Inwentaryzacji oraz Rozliczenie Inwentaryzacji będą dostępne do wydruku z poziomu Akcji w zakładce Magazyn → Inwentaryzacja.

Czy artykuł był pomocny?


Pilnowanie limitu sprzedaży dla produktów objętych procedurą „odwrotne obciążenie”

Pilnowanie limitu sprzedaży dla produktów objętych procedurą „odwrotne obciążenie”

Od 1 lipca 2015 wprowadzone zostały zmiany dotyczące stawki „odwrotne obciążenie” dla niektórych produktów (laptopy, notebooki, tablety, konsole, smartfony i telefony komórkowe). Ustawodawca wyznaczył próg na poziomie 20.000zł netto, co oznacza, że sprzedaż do tej kwoty będzie udokumentowana zwykłą fakturą z VAT, a powyżej – fakturą bez podatku, z dopiskiem „odwrotne obciążenie”.

Aby pilnować próg sprzedaży dla produktu, wystarczy zaznaczyć odpowiedni checkbox na kracie produktu:

Pilnowanie limitu odwrotnego obciążenia

 

Przy tworzeniu dokumentu gdy wybierzemy produkt, w którym pilnujemy limitu i data sprzedaży tego dokumentu jest po 30.06.2015 (np. 1 lipca 2015) oraz łączna wartość NETTO produktów z zaznaczonym limitem przekracza 20 000 PLN, wtedy program zapyta, czy chcemy zmienić stawki VAT w tych produktach na stawkę o.o. (jeżeli jest ustawiona inna niż o.o.).

okno_dialogowe_o_o

 

Po zaakceptowaniu stawka zostanie zmieniona, a w uwagach do wydruku znajdzie się odpowiednia adnotacja.

Czy artykuł był pomocny?


Grupy cenowe

Grupy cenowe

Dodanie grupy cenowej

W celu dodania grupy cenowej należy przejść do zakładki  Ustawienia → Produkty → Ceny sprzedaży i wybrać opcję Dodaj cenę sprzedaży. W oknie podajemy nazwę dla nowej grupy cen, np. „Cena dla partnerów handlowych” i zapisujemy.

Dodanie grupy cenowej

 

Nowa grupa cenowa została dodana.

Wprowadzanie cen produktu do systemu

 Magazyn → Produkty → Wybieramy produkt i przechodzimy do zakładki  „Ceny sprzedaży”, tu określamy wartość produktu w danych grupach cenowych.

Wprowadzanie cen produktu do systemu

Przypisanie grupy cenowej do kontrahenta

CRM → Kontrahenci → wybieramy kontrahenta i przechodzimy do zakładki „Warunki sprzedaży”, tu określamy grupę cenową, która będzie przypisana do kontrahenta.

Przypisanie grupy cenowej do kontrahenta

 

 

Od teraz, przy dodawaniu pozycji na fakturze dla danego kontrahenta, system w pierwszej kolejności będzie podpowiadał cenę z danej grupy cenowej (o ile produkt będzie posiadał przypisaną cenę w tej grupie).

Czy artykuł był pomocny?


Indywidualna cena produktu dla kontrahenta

Indywidualna cena produktu dla kontrahenta

Poza ustalaniem różnych grup cen dla produktów istnieje możliwość przypisania indywidualnej ceny produktu dla konkretnego kontrahenta. Można to zrobić w 2 miejscach:

1. Z poziomu okna produktu

Magazyn → Produkty → wybieramy produkt i przechodzimy do zakładki „Cennik”, gdzie klikamy w opcję „Dodaj pozycję cennika”.

Przypisanie indywidualnej ceny produktu

 

W oknie, które się pojawi, wybieramy kontrahenta, któremu przypisujemy cenę, oraz typ ceny (od netto, od brutto lub procentowa bonifikata), po czym zapisujemy zmiany.

Pozycja cennika

2. Z poziomu okna kontrahenta

CRM → Kontrahenci → wybieramy kontrahenta i przechodzimy do zakładki „Cennik”, gdzie klikamy w opcję „Dodaj pozycję cennika”.

Dodawanie pozycji cennika poziomu okna kontrahenta

 

 

W oknie, które się pojawi, określamy produkt i cenę oraz typ ceny (od netto, od brutto lub procentowa bonifikata), po czym zapisujemy.

Nowa pozycja w cenniku

Czy artykuł był pomocny?


Grupy produktów

Grupy produktów

Funkcjonalność „grup produktów”, jak sama nazwa wskazuje grupowanie produktów, co później jest przydatne w ich filtrowaniu czy wyciąganiu odpowiednich analiz i zestawień. Aby dodać nową grupę produktów przechodzimy do zakładki Ustawienia → Produkty → Grupy produktów i wybieramy opcję Dodaj grupę produktów. W oknie, które się pojawi, podajemy nazwę grupy i zapisujemy.

Grupy produktów

 

Przypisanie produkty do grupy

Aby przypisać produkt do grupy wystarczy, że wejdziemy w edycję produktu (Magazyn → Produkty  → klikamy w wybrany produkt) w zakładce Grupy, określamy w jakiej grupie/grupach ma znaleźć się dany produkt.

Przypisanie produkty do grupy

Przykładowe zastosowanie grup produktów:

 • Filtrowanie produktów po grupach

Filtrowanie produktów po grupach

 

 • Grupa produktów, jako parametr w analizach sprzedaży

Grupa produktów, jako parametr w analizach sprzedaży

Czy artykuł był pomocny?


Jednostki miar produktów

Jednostki miar produktów

Domyślnie Firmino posiada 3 jednostki miary: Kg, Km, Szt. Jednak użytkownik może dodać sobie dowolną ich ilość – wystarczy przejść do zakładki Ustawienia → Słowniki → Jednostki miary i wybrać opcję „Dodaj jednostkę miary”. W oknie które się pojawi, należy wprowadzić nazwę nowej jednostki.

Jednostki miar produktów

 

Po zapisaniu nowa jednostka miary będzie dostępna w systemie.

Czy artykuł był pomocny?


Włączanie Magazynu

Włączanie Magazynu

W celu włączenia funkcji magazynowych należy przejść do zakładki Ustawienia → Moduły → Magazyn i zaznaczyć checkbox „Włącz obsługę Magazynu”.

Włączenie magazynu

 

Po zapisaniu zmian, w miejscu zakładki „Produkty” pojawi się zakładka „Magazyn”. Natomiast zakładka „Produkty” będzie jedną z kategorii wewnątrz „Magazynu”.

Włączanie Magazynu produktów

 

Dodatkowo w module „Analizy” dojdzie nowa zakładka z analizami magazynowymi.

Czy artykuł był pomocny?


Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych

Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych

W sytuacji, gdy wystawiamy dokument walutowy, ale chcemy żeby na wydruku poza podsumowaniem w obcej walucie znalazła się również informacja o łącznej wartości w PLN, wystarczy że przejdziemy do Ustawienia → Wydruki → Inne i zaznaczymy opcję „Drukuj dodatkowo podsumowanie w PLN dla dokumentów walutowych”

Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych

 

Po wydrukowaniu dokumentu podsumowanie będzie wyglądało następująco:

Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych

Czy artykuł był pomocny?