Zmiana regulaminu Streamsoft Firmino od dnia 13.02.2024

informujemy, że od dnia 13.02.2024 ulega zmianie treść regulaminu Streamsoft Firmino.

Główne zmiany to:

 • Zmianie ulega zapis §4 ust 1 regulaminu poprzez dodanie do niego pkt e) o treści:
  • e) możliwość pobrania oprogramowania umożliwiającego obsługę modułu „Fiskalizacja” w postaci programu Streamsoft Firmino Desktop.
 • Zmienia się treść §4 ust 2 poprzez dodanie pkt e) o treści:
  • e) w zakresie możliwości pobrania programu Streamsoft Firmino Desktop – płatnie w ramach wykupionego pakietu.
 • Zmienia się §5 ust 1 poprzez nadanie mu treści:
  • W celu prawidłowego korzystania z usługi na urządzeniach stacjonarnych Użytkownik musi posługiwać się urządzeniami o następujących wymaganiach minimalnych: dostęp do internetu i najnowszej wersji przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge). Korzystanie z usługi nie wymaga instalowania jakiegokolwiek dodatkowego poza w/w oprogramowania. Wykonując usługę Sprzedawca nie wysyła do Użytkownika jakichkolwiek plików. Powyższe nie dotyczy modułu „Fiskalizacja”, który wymaga instalacji udostępnionego przez Sprzedawcę oprogramowania Streamsoft Firmino Desktop.
 • Do umowy dodaje się §5a o tytule „Oprogramowanie Streamsoft Firmino Desktop” i treści:
  • Poniższe zapisy dotyczą programu Streamsoft Firmino Desktop. W celu prawidłowego korzystania z modułu „Fiskalizacja” na urządzeniach stacjonarnych Użytkownik pobiera udostępniony przez Sprzedawcę plik instalacyjny i dokonuje jego instalacji na tym urządzeniu.
  • Wymagania systemowe dla poprawnego działania Streamsoft Firmino Desktop to system Windows 7 lub nowszy  (32 bit) / 64 (bit).
  • Instrukcja obsługi modułu zawarta jest w zakładce https://www.firmino.pl/pomoc/
  • Funkcjonalność modułu i oprogramowania służącego do jego obsługi polega na komunikacji Usługi z podłączoną do urządzenia końcowego drukarką fiskalną i w konsekwencji daje możliwości druku paragonów fiskalnych. Realizacja funkcjonalności możliwa jest na drukarkach fiskalnych marek ELZAB, POSNET, NOVITUS, EMAR oraz innych wykorzystujących protokoły używane przez w/w marki.
  • W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania i możliwości prawidłowego korzystania z funkcjonalności „Fiskalizacja” oprogramowanie Streamsoft Firmino Desktop posiada system automatycznego aktualizowania. Po każdorazowym uruchomieniu programu następuje sprawdzenie dostępności nowej wersji i w przypadku jej wystąpienia automatyczne zostaje ona zainstalowana na urządzenie końcowe Użytkownika bez konieczności wykonywania tych czynności przez Użytkownika. Uniemożliwienie wykonania aktualizacji (np. przez brak dostępu do sieci internet) skutkować może nieprawidłowym funkcjonowaniem modułu „Fiskalizacja”, w szczególności poprzez uniemożliwienie drukowania paragonów fiskalnych.
  • Oprogramowanie Streamsoft Firmino Desktop funkcjonuje tylko i wyłącznie w ramach Usługi i to pod warunkiem wykupienia modułu „Fiskalizacja”. Oprogramowanie nie gromadzi jakichkolwiek danych i służy wyłącznie do komunikacji Usługi z drukarką fiskalną.
  • Dokonując instalacji oprogramowania Użytkownik nabywa licencję o następującej treści:
   • Streamsoft Firmino Desktop (zwany dalej Programem) jest prawnie chronionym programem komputerowym, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Streamsoft D. Chojnacki i Wspólnicy sp.j. (zwany dalej Streamsoft) Sprzedawca posiada prawo do udzielania dalszych licencji.
   • Do zawarcia umowy licencji dochodzi poprzez akceptację przez Użytkownika warunków licencji w procesie instalacji Programu.
   • Licencja stanowi niewyłączne i niezbywalne prawo do użytkowania Programu, zakupionego. Licencja udzielona jest na czas nieoznaczony. Jeśli odrębna umowa nie stanowi inaczej.
   • Użytkowanie Programu jest dopuszczalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje następujące pola eksploatacji:
    – utrwalenie Programu w pamięci komputera/maszyny wirtualnej,
    – zgodne z dokumentacją korzystanie z Programu, w tym uruchamianie Programu, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, wyłącznie na własny użytek, przez Użytkownika, który nabył licencję bezpośrednio od Sprzedawcy
   • Użytkownik Programu nie ma prawa do jakichkolwiek modyfikacji Programu, nie może zbywać, wypożyczać czy też oddawać Programu do korzystania osobie trzeciej na jakiejkolwiek podstawie faktycznej/prawnej.
   • Sprzedawca jak i Streamsoft nie odpowiadają za żadne szkody (niezależnie od ich tytułu) , zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, rzeczywiste i utracone korzyści, materialne i niematerialne wynikłe z użytkowania Programu, wad Programu, niedopasowania Programu do specyficznych potrzeb Użytkownika, wykraczających poza instrukcję obsługi/użytkownika. W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność za pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia na zdrowiu, stratę w zyskach, przerwanie pracy, stratę informacji lub jakąkolwiek stratę, wynikającą z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu, utratę możliwości prowadzenia działalności, utratę reputacji, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych. W związku z udzieleniem gwarancji rękojmia zostaje wyłączona. Zapis niniejszego punktu nie dotyczy konsumentów w zakresie w jakim jego zapisy są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem
 • Zmienia się treść §8 ust 8 w ten sposób, że nadaje się mu treść:
  • Sprzedawca oświadcza, iż w związku z obowiązkami informacyjnymi jakich mowa w art. 21 ustawy o prawach konsumenta świadomie nie wymaga od klientów będących konsumentami złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia bez podawania przyczyny (dotyczy to także programu Streamsoft Firmino Desktop) , gdyż w takim przypadku nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu korzystania z usługi w okresie od zakupu do momentu odstąpienia.